บริการออนไลน์

ผู้บริหารองค์กร


นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ผอ.สพป.บึงกาฬ

 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

นายอรรถกร ชัยมูลรอง ผอ.สพป.บึงกาฬ

 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มกฏหมายและคดี
 • อ.เซกา, อ.บึงโขงหลง, อ.บุ่งคล้า

นายรุ่งอรุณ ป้องกันรอง ผอ.สพป.บึงกาฬ

 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • อ.โซ่พิสัย, อ.ปากคาด, อ.พรเจิรญ

นายวัฒนา ภูด่านวัวรอง ผอ.สพป.บึงกาฬ

 • กลุ่มนโยาบายและแผน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • อ.เมืองบึงกาฬ, อ.ศรีวิไล

สื่อสังคมออนไลน์

โรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย


ความเป็นมา สพป.บึงกาฬ


2547

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 (สพท.นค.3) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ลว.7 กรกฎาคม 2546 ตั้งอยู่ที่ เทศบาลบึงกาฬ ถนนชาญสินธุ์ ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย โดยมี ดร.พนมศักดิ์ สุคันธา ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.นค.3 คนแรก ประกอบด้วย 6 อำเภอ คือ อ.บึงกาฬ อ.ศรีวิไล อ.พรเจริญ อ.เซกา อ.บึงโขงหลง และ อ.บุ่งคล้า

2551

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 ย้ายจากเทศบาลบึงกาฬ มาปฏิบัติงานที่สำนักงานแห่งใหม่ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140 และเปลี่ยนเป็น 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 เมื่อปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

2554

 • ในปี 2554 ปรับปรุงแก้ไขกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ (สพป.บึงกาฬ) ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย 8 อำเภอ คือ อ.เมืองบึงกาฬ อ.ศรีวิไล อ.พรเจริญ อ.เซกา อ.บึงโขงหลง อ.บุ่งคล้า อ.ปากคาด และ อ.โซ่พิสัย

ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์
ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000
+66 4249 1247
หมายเลขภายใน
ต่อ 11 : กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 12 : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 13 : กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ต่อ 14 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, หน่วยตรวจสอบภายใน, กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่อ 15 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 16 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, กลุ่มกฏหมายและคดี
saraban@bkn.go.th
facebook.com/buengkan1
YouTube online