โปรแกรมสุ่มคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โปรแกรมสุ่มคำพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 511 หมู่ 7 ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000
http://www.bkn.go.th E-mail : bkn@bkn.go.th Tel : 0-4249-1247