โปรแกรมสุ่มคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โปรแกรมสุ่มคำพื้นฐาน
มีคำทั้งสิ้น ๑,๒๗๔ คำ เริ่มอ่านคำที่ 1

ชาวอังกฤษ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (itec)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 511 หมู่ 7 ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000
http://www.bkn.go.th E-mail:bkn@bkn.go.th Tel:0-4249-1247